نویسنده :مهرداد اشک9
تاریخ:1395/06/22-01:23

هیشکی

موفقیت یعنی به جایی  برسم که با وجود من هیشکی نتونه مادرم رو ناراحت کنه!
خوشبختی یعنی با وجود مادرم هیشکی نمی تونه ناراحتم کنه!